Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Caynac.com

De heer A. Yasar h.o.d.n. Caynac.com is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 76002136 en is gevestigd aan de Paardenkamo 32, 3751 JR te Bunschoten-Spakenburg, hierna Caynac.com.

Artikel 1 Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door Caynac.com. 3. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker zonder het benoemen van bedrijfsegevens, telefoonnummer en contactpersoon 4.Caynac.com: de dienstverlener die Diensten aanbiedt. 5. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website, waarmee vraag en aanbod van Gebruikers bij elkaar worden gebracht. . 6. Gebruiker: de natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf , dan wel de rechtspersoon zijnde een bedrijfdie gebruik maakt van de Website en/of een Overeenkomst aangaat met Caynac.com. . 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Caynac.com, alsmede voorstellen van Caynac.com voor Diensten die door Caynac.com aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Caynac.com. 8. Website: de website die door Caynac.com ten behoeve van Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, is: [url WEBSITE].

Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Caynac.com en Gebruikeren op het gebruik van de Website door elke Gebruiker. 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. 3. De algemene voorwaarden van Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten. 4. Caynac.com gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Caynac.com. Caynac.com zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Caynac.com. 5. De Website van Caynac.com is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten. 6. Als aanbieder van de Website, is Caynac.com geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling. 7. Caynac.com heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Advertenties, of de Gebruiker die de betreffende Advertentie heeft geplaatst. Caynac.com wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Advertentie(s) voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Advertentie zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Caynac.com. 8. De inhoud van geplaatste advertenties of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere websites, applicaties, e-mails, social media en in andere online en offline advertenties. 9. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Caynac.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Caynac.com van de (diensten van) de derde. 10. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Het Aanbod 1. Alle door Caynac.com gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 2. Caynac.com is slechts aan een Aanbod gebonden indien Gebruiker conform artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden met het Aanbod akkoord gaat. 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 5. Oplevertijden in het aanbod van Caynac.com zijn in beginsel indicatief en geven Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van Caynac.com heeft aanvaard door een Advertentie te uploaden binnen het account en Caynac.com de Overeenkomst bevestigt door de Advertentie op de Website te plaatsen, danwel de betaling van Gebruiker heeft ontvangen. 2. Een aanvaarding van het Aanbod door Gebruiker bindt Caynac.com slechts indien Caynac.com de aanvaarding binnen 14 dagen na ontvangst van die aanvaarding expliciet en ondubbelzinnig per e-mail heeft bevestigd. 3. Indien de bevestiging van Caynac.com uitblijft, komt er geen Overeenkomst tot stand. Het staat Gebruiker te allen tijde vrij om een nieuwe Advertentie te uploaden. 4. Caynac.com is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen. 5. Elke Overeenkomst die met Caynac.com wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Caynac.com is verbonden. 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Gebruikers wordt aangegaan, is elke Gebruiker afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 12 (kalender)maanden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra de overeengekomen looptijd voor de advertentieruimte is verstreken, dan wel indien Gebruiker de Advertentie zelf verwijderd. let op: u wilt de klant nog waarschuwen. het is in uw belang om het zo te regelen dat abonnemementen automatisch worden verlengd met wederom een jaar TENZIJ de gebruiker een maand voor het verstrijken van de periode opzegt. Daarvoor te waarschuwen is geen wettelijke verplichting (maar wel netjes overigens) 3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het mogelijk voor Gebruiker om de Overeenkomst te verlengen. Gebruiker dient een daartoe strekkend verzoek via het account in te dienen voor het verstrijken van de looptijd van de advertentieruimte, waarna een nieuwe Overeenkomst afgesloten dient te worden. 4. Zowel Gebruiker als Caynac.com kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker. 5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover Caynac.com ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft Gebruiker geen recht op resitutie van reeds betaalde gelden. 7. Zowel Gebruiker als Caynac.com kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Caynac.com nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Gebruik van de Website 1. Caynac.com kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria. 2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Caynac.com alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids)identificatie of andere informatie te verstrekken. Tevens heeft Caynac.com het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar). 3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caynac.com. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Advertenties. 4. De (inhoud van) de Website en Advertenties kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Caynac.com en/of de Gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Caynac.com en derden, alsmede op de goede naam van Caynac.com. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Caynac.com en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website. 5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Advertentie op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden eigen diensten of producten. 6. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Caynac.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website. 7. Caynac.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Caynac.com is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Caynac.com bekend was. 8. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Caynac.com onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen. 9. Caynac.com is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Artikel 7 Het account 1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken, door middel van het invullen van het daartoe bestemde, en te downloaden, registratie formulier ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren of bekijken van een Advertentie. Voor elke Gebruiker geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming van Gebruiker

juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan Caynac.com die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst. 2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, of via een (social media) account zoals bijvoorbeeld Facebook. 3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden. 4. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden. 5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Caynac.com. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens). 6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.

Artikel 8 Plaatsen van een advertentie 1. Caynac.com zal de door Gebruiker aangeleverde Advertentie op de overeengekomen wijze plaatsen. 2. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. 3. Caynac.com zal bij het plaatsen van de Advertentie zorgvuldigheid betrachten. Ingeval van eventuele fouten/defecten en/of ongeschiktheid van materiaal en/of Advertentie, zal Caynac.com Gebruiker onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. 4. Caynac.com heeft te allen tijde het recht om de Advertentie niet te plaatsen, indien: i. de inhoud van de advertentie naar het uitsluitende oordeel van Caynac.com in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder wanneer de Advertentie gegevens bevat van de Gebruiker en/of toepasselijke wet- en regelgeving ii. de informatiedrager waarop het materiaal wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het Materiaal zelf niet geschikt is om te plaatsen; iii. bij het plaatsen van de Advertentie technische problemen optreden; iv. de Advertentie bij eerdere plaatsing tot klachten van Gebruikers of bezoekers van de website heeft geleid; v. de Advertentie naar het uitsluitende oordeel van Caynac.com niet past bij de aard en de omvang van andere Advertenties; vi. de Advertentie naar het uitsluitende oordeel van Caynac.com niet past bij het imago van Caynac.com. 5. Caynac.com is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de advertentie van Gebruiker, noch voor de daadwerkelijke blootstelling van de advertentie. 6. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie op de Website Garandeert de gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de Website. Gebruiker staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving. 7. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Advertentie te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website te publiceren en/of te verspreiden via de Website in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website. Caynac.com kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Caynac.com zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Caynac.com respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen. 8. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten.. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Caynac.com om de content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website op internet en/of (social media) kanalen. 4. Indien een Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf een product aanbiedt via een Advertentie is Gebruiker verplicht om (i) de volledige prijs te benoemen, inclusief alle onvermijdbare kosten en (ii) de prijs exclusief btw te tonen. 5. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Caynac.com onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen. 6. Caynac.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding Advertentie 1. Caynac.com heeft het recht om de Advertentie van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de inhoud van de Advertentie in strijd is met deze voorwaarden, of de Advertentie misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden. 2. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 10 Uitvoering van de Diensten 1. Caynac.com zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 2. Caynac.com is gerechtigd de inhoud, vorm en/of het formaat van Advertenties voor zover dit door haar noodzakelijk wordt geacht naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen. Een dergelijke wijziging of afwijking geeft Gebruiker geen recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de door Gebruiker aan Caynac.com krachtens de Overeenkomst voor de betreffende Advertentie verschuldigde vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3. De Overeenkomst op basis waarvan Caynac.com de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Caynac.com niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Caynac.com, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe Overeenkomst. 5. Caynac.com is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Caynac.com aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Gebruiker niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Caynac.com of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Gebruiker komen, sprake is van vertraging heeft Caynac.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 11 Verplichtingen Gebruiker 1. Gebruiker is verplicht alle door Caynac.com verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Caynac.com niet in staat is een volledige uitvoering van de Diensten te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Gebruiker. 2. Caynac.com is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Gebruiker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Caynac.com verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Caynac.com voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 3. Caynac.com kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Caynac.com gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Gebruiker. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Gebruiker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Caynac.com.

Artikel 12 Notice and Takedown 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Caynac.com verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Caynac.com komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen. 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker. 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Caynac.com of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Caynac.com tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Advertenties, reacties en meer. Caynac.com zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Caynac.com aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker. 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Caynac.com over inbreuk makende of illegale Advertenties, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via contact@caynac.com 6. Caynac.com is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden product, en het product en/of Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Caynac.com wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Advertentie klopt, of dat het mogelijk een misleidende Advertentie is, of er op andere wijze sprake is van oplichting. Caynac.com heeft HIER een pagina waarin uitleg wordt gegeven over het herkennen van een oplichter.

Artikel 13 Beschikbaarheid Website 1. Caynac.com staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Caynac.com spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Caynac.com is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Caynac.com is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen. 2. Caynac.com is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Caynac.com ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Caynac.com kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Caynac.com dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Caynac.com, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Caynac.com is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Caynac.com zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen. 3. Caynac.com heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de verkoop van de aangeboden producten door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de dienst of het product te verkopen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de het betreffende product of de dienst die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Advertentie. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Caynac.com is nimmer aansprakelijk indien de dienst of het product niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 14 Betaling en incassobeleid 1. Gebruiker is gehouden om de kosten van de Diensten bij de aanschaf te voldoen op basis van vooruitbetaling. 2. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Caynac.com. 3. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Caynac.com zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 4. Indien Caynac.com meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 Beperking van Aansprakelijkheid 1.Caynac.com is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers vanCaynac.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Caynac.com en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Caynac.com buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Caynac.com alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Caynac.com, (ii) de verkoop van de diensten of producten van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Caynac.com en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website. 3.Caynac.com sluit alle gevolgschade uit. 4. Indien en voor zover Caynac.com aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Caynac.com betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans tot een maximaal bedrag van250 euro. 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Caynac.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Caynac.com binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Caynac.com.

Artikel 16 Vrijwaring Gebruiker vrijwaart Caynac.com voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten of producten van de Gebruiker, (ii) het gebruik van Diensten van Caynac.com, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Advertentie en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Advertentie.

Artikel 17 Klachten 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Caynac.com, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@caynac.com met als onderwerp “Klacht”. 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Caynac.com de klacht in behandeling kunnen nemen. 3.Caynac.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Wijzigingen gebruiksvoorwaarden Het staat Caynac.com vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 19 Toepasselijk recht 1. Op de rechtsverhouding tussenCaynac.com en Opdrachtgever, en Caynac.com en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Caynac.com en Opdrachtgever, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Bunschoten-Spakenburg, 29 mei 2020